Skip to main content Skip to search

Hizmetlerimiz

TAM TASDİK VE VERGİ İADE HİZMETLERİ

ABC DENETİM,  şirketlerin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri değişik sektörlerde ve piyasalarda  onları geleceğe taşıyacak, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, yönetilmesinde ve  stratejik olarak uygulamanın her safhasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.Bu kapsamda şirketimiz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

Tam Tasdik denetimi işletmelerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının doğru saptanabilmesi için yapılan bir denetim türüdür. Yıl boyu sürer ve olası hata ve noksanlar yıl içinde düzeltilir. Biten yılın sonuçları, Yeminli Mali Müşavir tarafından ertesi yılın haziran ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığına raporlanır.Vergi Danışmanlığı, Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri servisimiz, Türkiye’de geçerli vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

 

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu konusunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun kanıtların elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

BAĞIMSIZ DENETİMİN BAŞLICA FAYDALARI ŞUNLARDIR:

 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.

Kamu güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanması ile kazanılır. Bu ilke son yıllarda yatırımcılar kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güven kayıplarının yeniden kazanılması açısından bağımsız denetimin temel ilkesi haline gelmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI:

 • TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
 • Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • (US GAAP) ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına uygun bağımsız denetim
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
 • Özel denetime yönelik bağımsız dış denetimdir.

ABC DENETİM olarak bilgi birikimi ve deneyimlerimizi müşteri odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimize sunmak ve bu hizmet anlayışı ile hedeflerine ulaşmasını sağlamak en önemli amaçlarımızdandır. Bu nedenle sunduğumuz hizmet, finansal durum, operasyonlar ve nakit akışı hakkında sunulan bağımsız bir rapor olmaktan öte, onlara gelecek için öncülük etmek ve müşterilerin işletmelerini ileriye taşımalarına yardımcı, tarafsız, güvenilir bir anlayışı da içermektedir.

 

VERGİ PLANLAMASI VE DANIŞMANLIĞI

Vergi Danışmanlığı, Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri servisimiz, Türkiye’de geçerli vergi yasa, mevzuat ve ilgili uygulamalar konusunda edinilen bilgi ve deneyimler ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

VERGI DEPARTMANIMIZIN SUNDUĞU BAŞLICA HİZMETLER ŞUNLARDIR;

 • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Mali danışmanlık,
 • Uluslararası vergi danışmanlığı,
 • Vergi mevzuatı uygulamaları danışmanlığı ve vergi planlaması,
 • Şirket tasfiye işlemleri, iflas ve konkordato danışmanlığı,
 • Vergi uyuşmazlığı ve davaları ile ilgili danışmanlık,
 • Vergisel denetim ve revizyon,
 • Şirketler hukuku danışmanlığı,
 • Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı,
 • Serbest bölge mevzuatı danışmanlığı,
 • Özelleştirme, satın alma, birleşme, devir ve tasfiye işlemleri,
 • Yabancı sermaye ve yabancı personel izinleri,
 • Şahısların vergi danışmanlığı,
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler,
 • Sermaye artışının tespiti raporlarıdır.

ULUSLARARASI VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

ABC DENETİM, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye ve Global piyasalarda yapacağı işlemlerde şirketlerin  vergi planlaması kapsamında, müşterilerin yararlanabilecekleri imkânların ortaya çıkarılması, global vergi risklerinin yönetimi, sınır ötesi raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve transfer fiyatlandırması  konularında müşterilerine hizmetler sunmaktadır.

 

Türkiye’de ve yabancı ülkelerde  değişik piyasalarda mail açıdan deneyimlere sahip tecrübeli kadromuz, müşterilerin vergi stratejileri ve risklerinin değerlendirilmesi ile uluslararası vergi konularına yönelik olarak, planlama, raporlama ve vergi makamlarıyla etkin ilişkilerin yürütülmesi konularında hizmet kalitesini ortaya koymaktadır.

 

ULUSLARARASI VERGİ ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ :

 • Uluslararası Vergi Planlamasında Danışmanlık
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına istinaden sunduğumuz danışmanlık hizmetleri
 • Uluslararası Transfer Fiyatlamasıdır.

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

ABC DENETİM,  şirketlerin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri değişik sektörlerde ve piyasalarda  onları geleceğe taşıyacak, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, yönetilmesinde ve  stratejik olarak uygulamanın her safhasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.

 

Yönetim Danışmanlığı alanında başlıca sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  1. Mali teşviklerin takibi ve sağlanması konusunda danışmanlık
  2. Yatırım projeleri hususunda danışmanlık,
  3. Halka Açılmaya yönelik işlemler,
  4. İç denetim sistemleri kurma,
  5. Şirket satın alma, devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık,
  6. Hisse değerlemeleri yapma,
  7. Karlılık ve maliyet analizi raporları hazırlama,
  8. Şirket kuruluş hizmetleri,
  9. Şirket ana sözleşmelerinde değişiklik,
  10. Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’de şube ve irtibat bürosu kurulması alanında hizmetler vermektedir.

ABC DENETİM olarak sürekli daha iyi hizmet sunmak, farklı yaklaşımlar ile ihtiyaçları karşılamak ve müşterilerimizin ekiplerini de eğiterek projelerin kurum içinde sürdürülebilir bir operasyona dönüşmesini sağlamak başlıca hedeflerimizdendir.Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek işletme, operasyon, teknoloji, insan kaynakları dönüşümlerinde etkin çözümler sunmakta ve onları bu dönüşüm süresince destekleyerek yol göstermekteyiz. Müşterilerimiz için bu bağlamda istekli, deneyimli, bilgili ve özel uzmanlık alanlarına sahip danışmanlarımızla kişisel hizmetler geliştirmekteyiz.

 

Şirketlerin yönetim danışmanlığı kapsamında yeniden yapılandırılması kapsamında sunduğumuz hizmetleri başlıcaları şunlardır:

 1. Kurumsal Strateji Belirleme
 2. Kurumsal Durum Değerlendirmesi
 3. Yönetsel Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
 4. Karar Süreçlerinin ve İş Süreçlerinin Analizi
 5. Organizasyon Yapının Yeniden Kurulması
 6. Yönetsel Sistemlerin Yeniden Kurulması
 7. İş Süreçlerinin Yeniden Kurulması
 8. Yönetmelik, Prosedür ve İş Akışlarının Oluşturulması
 9. Kurum Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi
 10. Değişim Yönetimi
 11. Projelerin Hayata Geçirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmetidir.

Turquality Programı kapsamında akredite olan PROGROUP EĞİTİM’in çözüm ortağı olan ABC DENETIM, müşterilerine bu alanda da danışmanlık hizmetini profesyonel olarak sunmaktadır. Biliyoruz ki, müşterilerimiz gelişen her piyasa itibar kazanması ve vizyonlarının ön plana çıkması aynı zamanda bizim de başarımız olacaktır. Büyük kazançlar büyük düşünen ve doğru adımları doğru zamanda atan firmalar için geçerlidir. Bu konuda müşterilerimizin her zaman doğru adımlarını atmasını sağlayacak profesyonel ekibe ve kalite hizmete sahiptir.  Bizler de büyük düşünüyor, büyük düşünmeyi öğretiyoruz.  Görevimizi sorun çözmekten çok, sorun çıkmasını engelleyecek bir sistem inşa etmek ve şirketlerin geleceğine ışık tutmaktır.

OUTSOURCE VE DENETİM HİZMETLERİ

ABC DENETİM, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere, faaliyetlerine yeni başlayan, çok hızlı büyüyen veya kurucu ortak tarafından yönetilen işletmelere kapsamlı muhasebe ve mali işler yönetimi hizmetlerini yurt içi ve yurt dışı bilgi ve tecrübesini teknolojik yenilikler ile birleştirerek doğru zamanda ve doğru şekilde sunmaktadır.

 

Amacımız yasaların gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dışarıdan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programları gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatif olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

 

ABC DENETİM olarak size sunmuş olduğumuz muhasebe denetimi, finans, raporlama ve  bordro kontrol ve denetimi  hizmetlerinden herhangi birinden faydalanabilir ya da tüm bu hizmetleri  bir bütün olarak sağlayabilirsiniz.

Başlıca Hizmetlerimiz:

 1. Muhasebe sistemlerinin kurulması ve kontrolü,
 2. Raporlama Hizmetleri,
 3. Bordro kontrolleri ve sistemlerin kurulması,
 4. Muhasebe Revizyon Hizmetleridir.

 

REVİZYON HİZMETLERİ

Revizyon Hizmetleri işletmelerin herhangi bir vergi incelemesi, sosyal güvenlik kurumu denetlemesi vb. kamu otoriteleri tarafından denetlenmesi durumunda eleştirilecek herhangi bir konunun ortaya çıkmamasını sağlamak adına işletmenin tüm işletmelerini hem işlemler yapılırken hem de işlemler yapıldıktan sonra geriden kontrol edip düzelttirerek yapılan bir inceleme teknikleri bütünüdür.

 

Bu kapsamda başlıca revizyon hizmeti için yapmış olduğumuz işlemler şu şekildedir:

 1. Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin, doğru verilip verilmediği , kayıtların doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlılığı ve gerekli test teknikleri ile kontrolü,
 2. Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek, maaş hesaplamalarının doğru yapılıp yapılmadığı, yasal kesintilerin tekrar hesaplanması ve kontrolü ve bu bordrolara istinaden muhasebe kayıtlarının tutarlılığının test edilmesi,
 3. Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,
 4. Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile usulüne uygunluğu, aritmetik doğruluğu ve muhasebe kayıtlarının kontrolü,
 5. Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, doğru kayıt edilip edilmediği, evrak düzeni, kanuni sürelere uygunluğun kontrolü ve içerik itibariyle şirket politikalarına göre kayıtlarda usule uygunluk,
 6. Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
 7. Tüm bilanço, gelir ve gider tabloları ile yardımcı mali tablolarda yer alan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde kontrolüdür.

 

BÜTÇE VE VERGİ PLANLAMASI HİZMETLERİMİZ

ABC DENETİM olarak müşterilerimizle işbirliği içinde, onlarla aynı hedefleri paylaşarak daha yüksek performansa ulaşabilmelerine destek olmaktayız. Profesyonel çalışma anlayışımızı oluşturan pek çok farklı prensibin temel amacı, müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek ve onlara değer katan hizmetleri sunabilmektir. Müşterilerimizin ihtiyaçları ve onlar için gerçekleştirdiğimiz adımlar daima firmamızın ihtiyaçlarından önde gelmektedir. Performansımızın ölçüsü müşterilerimizin başarısıdır.

 

Bütçe ve planlama, bugün işletmelerin yönetilmesinde ve performans değerlemede en önemli araçlardan biri durumundadır. Kısaca, geleceğin tahmin edilmesi ve planlanması olarak adlandırılan bu plan belirli dönemlerde kontrol edilerek, işletmenin belirlenen hedefler doğrultusunda yoluna devam edip etmediğini gösteren önemli bir araçtır. Aslında bir gemi için pusula ne anlama geliyorsa işletmeler içinde bütçe o anlama gelmektedir.

 

Özellikle bütçe ve planlamanın eksikliği nedeniyle nereye doğru gittiğini bilmeyen işletmelerin, ciddi anlamda yükümlülüklerini yerine getirememe problemiyle karşılaşabileceği, hatta iflasa kadar gidebileceği hayatımızın önemli gerçeklerinden birisidir. ABC Bütçe ve Planlama Ekibi olarak bilgi birikimimiz ve tecrübemizle sizin yanınızda olmaya ve size rehberlik etmeye hazırız.

 

Bütçe ve Planlama Aşamaları:

Bütçe ve Planlamaya İlişkin Genel Çalışma Konuları:

 1. Bütçelenecek Ürünlerin Tespit Edilmesi
 2. Varsayım Raporu
 3. Satış Bütçesi
 4. Üretim Bütçesi
 5. Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
 6. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Bütçesi
 7. Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 8. Stok Bütçesi
 9. Satın alma Bütçesi
 10. Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
 11. Masraf Bütçeleri-Gider Merkezleri Bazında
 12. Yatırım Bütçesi
 13. Proforma Gelir Tablosu
 14. Proforma Nakit Bütçesi
 15. Proforma Bilânçoların oluşturulması ve uygulanmasıdır.