Skip to main content Skip to search

Archives for accounting

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu konusunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun kanıtların elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDALARI ŞU ŞEKİLDE ÖZETLENEBİLİR:

 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.
 • Kamu güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanması ile kazanılır.
 • Bu ilke son yıllarda yatırımcılar kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güven kayıplarının yeniden kazanılması açısından bağımsız denetimin temel ilkesi haline gelmiştir.

BAŞLICA BAĞIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ŞUNLARDIR:

 1. TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim
 2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
 3. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim (US GAAP) ABD’de kabul görmüş
 4. Muhasebe ve Raporlama Standartlarına uygun bağımsız denetim
 5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 6. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 7. Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
 8. Özel denetime yönelik bağımsız dış denetimdir.

ABC DENETİM olarak bilgi birikimi ve deneyimlerimizi müşteri odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimize sunmak ve bu hizmet anlayışı ile hedeflerine ulaşmasını sağlamak en önemli amaçlarımızdandır. Bu nedenle sunduğumuz hizmet, finansal durum, operasyonlar ve nakit akışı hakkında sunulan bağımsız bir rapor olmaktan öte, onlara gelecek için öncülük etmek ve müşterilerin işletmelerini ileriye taşımalarına yardımcı, tarafsız, güvenilir bir anlayışı da içermektedir.

Read more

Tam Tastik ve KDV İade İşlemleri

Tam Tasdik denetimi işletmelerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının doğru saptanabilmesi için yapılan bir denetim türüdür.Yıl boyu sürer ve olası hata ve noksanlar yıl içinde düzeltilir. Biten yılın sonuçları, Yeminli Mali Müşavir tarafından ertesi yılın 6. ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığına raporlanır.

Tam tasdik hizmeti, firmalara, vergi ve muhasebeye ilişkin güncel yasal gelişmelere ayak uydurmanın yanı sıra vergi yükümlülüklerini daha güvenilir bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olmaktadır. Tam tasdik çalışmaları kapsamında kurumların mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında bir uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır. Bu sayede tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesinin yanında, risk analizine dayalı denetim sisteminin kapsamını genişleterek, vergi incelemelerinin daha etkin ve yaygın olmasına yönelik çalışmalar yapan Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek bir vergi incelemesine hazırlıklı olunması açısından firmalara katkı sağlamaktadır.

Read more

Finansal Yönetim Danışmanlığı

ABC DENETİM, şirketlerin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri değişik sektörlerde ve piyasalarda onları geleceğe taşıyacak, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, yönetilmesinde ve stratejik olarak uygulamanın her safhasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.

Read more

Şirket Değerlemesi ve Satınalma İşlemleri

Mali durum tespiti, işletmelerin vergisel ve hukuksal risklerinin tespit edilmesi açısından, vergi zaman aşımı süresine henüz girmemiş olan son beş hesap döneminin denetimini içermektedir. Özellikle geçmişte vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim hizmeti almamış olan işletmeler, vergi idaresi ile yaşayabilecekleri muhtemel olumsuzlukların boyutunu anlamak açısından durum tespiti yaptırmaktadır. Türkiye’de işletmeler her an vergi idaresinin incelemesi riski altındadır. Söz konusu incelemelerin mali boyutu bazen çok ağır olabilmektedir.

ABC DENETİM siz değerli müşterilerine konusunda uzman ekibiyle satın alma, birleşme ve devir öncesinde hedef şirketin alıcı şirket tarafından daha detaylı olarak değerlendirilebilmesi amacıyla bu hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda:

 1. Tüm satış faturaları ve irsaliyeleri incelenmekte,
 2. Vergi dairesi, SGK gibi tüm kamu kurumlarına verilen beyanname ve bildirgeler incelenmekte,
 3. Diğer işletmeler ve Kamu Kurumları ile olan ihtilaflı konular değerlendirilmekte,
 4. İşletmenin yasal defter ve belgelerinin mevcudiyeti ve saklama koşulları tespit edilmekte,
 5. İşletmenin müşteri ve satıcılar ile olan önemli sözleşmeleri incelenmekte,
 6. Şirket varlıklarının gelecekte şirkete fayda sağlayıp sağlayamayacağı araştırılmakta (değer düşüklüğü veya değersiz olanların tespiti),
 7. Şirket yükümlülüklerinin eksiksiz olarak kayıtlarda yer aldığının tespiti yapılmaktadır.
 8. Durum tespiti yaptıran işletmeler risklerini detaylı bir şekilde öğrenmekte ve risk yönetimini bu bilinçle yapma imkanını sunmaktadır.
Read more

Bütçe Planlama

ABC DENETİM olarak müşterilerimizle işbirliği içinde, onlarla aynı hedefleri paylaşarak daha yüksek performansa ulaşabilmelerine destek olmaktayız. Profesyonel çalışma anlayışımızı oluşturan pek çok farklı prensibin temel amacı, müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek ve onlara değer katan hizmetleri sunabilmektir. Müşterilerimizin ihtiyaçları ve onlar için gerçekleştirdiğimiz adımlar daima firmamızın ihtiyaçlarından önde gelmektedir. Performansımızın ölçüsü müşterilerimizin başarısıdır.

Bütçe ve planlama, bugün işletmelerin yönetilmesinde ve performans değerlemede en önemli araçlardan biri durumundadır. Kısaca, geleceğin tahmin edilmesi ve planlanması olarak adlandırılan bu plan belirli dönemlerde kontrol edilerek, işletmenin belirlenen hedefler doğrultusunda yoluna devam edip etmediğini gösteren önemli bir araçtır. Aslında bir gemi için pusula ne anlama geliyorsa işletmeler içinde bütçe o anlama gelmektedir.

Özellikle bütçe ve planlamanın eksikliği nedeniyle nereye doğru gittiğini bilmeyen işletmelerin, ciddi anlamda yükümlülüklerini yerine getirememe problemiyle karşılaşabileceği, hatta iflasa kadar gidebileceği hayatımızın önemli gerçeklerinden birisidir.

ABC Bütçe ve Planlama Ekibi olarak bilgi birikimimiz ve tecrübemizle sizin yanınızda olmaya ve size rehberlik etmeye hazırız.

Başlıca uygulanacak Bütçe ve Planlama Çalışmalarımız ise şunlardır:

 • Bütçe Ve Planlamaya İlişkin Genel Eğitim
 • Bütçelenecek Ürünlerin Tespit Edilmesi
 • Varsayım Raporu
 • Satış Bütçesi
 • Üretim Bütçesi
 • Direkt İşçilik Giderleri Bütçesi
 • Direkt İlk Madde Ve Malzeme Bütçesi
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 • Stok Bütçesi
 • Satın alma Bütçesi
 • Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
 • Masraf Bütçeleri-Gider Merkezleri Bazında
 • Yatırım Bütçesi
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Proforma Nakit Bütçesi
 • Proforma Bilânçonun düzenlenmesidir.
Read more

Muhasebe Denetimi ve Outsource

ABC DENETİM, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere, faaliyetlerine yeni başlayan, çok hızlı büyüyen veya kurucu ortak tarafından yönetilen işletmelere kapsamlı muhasebe ve mali işler yönetimi hizmetlerini yurtiçi ve yurtdışı bilgi ve tecrübesini teknolojik yenilikler ile birleştirerek doğru zamanda ve doğru şekilde sunmaktadır.

Amacımız yasaların gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programları gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatif olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Read more