Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu konusunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun kanıtların elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDALARI ŞU ŞEKİLDE ÖZETLENEBİLİR:

 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.
 • Kamu güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanması ile kazanılır.
 • Bu ilke son yıllarda yatırımcılar kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güven kayıplarının yeniden kazanılması açısından bağımsız denetimin temel ilkesi haline gelmiştir.

BAŞLICA BAĞIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ŞUNLARDIR:

 1. TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim
 2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
 3. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim (US GAAP) ABD’de kabul görmüş
 4. Muhasebe ve Raporlama Standartlarına uygun bağımsız denetim
 5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 6. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
 7. Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
 8. Özel denetime yönelik bağımsız dış denetimdir.

ABC DENETİM olarak bilgi birikimi ve deneyimlerimizi müşteri odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimize sunmak ve bu hizmet anlayışı ile hedeflerine ulaşmasını sağlamak en önemli amaçlarımızdandır. Bu nedenle sunduğumuz hizmet, finansal durum, operasyonlar ve nakit akışı hakkında sunulan bağımsız bir rapor olmaktan öte, onlara gelecek için öncülük etmek ve müşterilerin işletmelerini ileriye taşımalarına yardımcı, tarafsız, güvenilir bir anlayışı da içermektedir.